Mentoráló intézmény

A pályázatra beküldött módszertani modell címe:

– Praktikus ismeretek (főzés, szövés, kertészkedés, fafaragás) storyline módszerrel történő oktatása az egész napos iskolai benntartózkodás keretei között.

Adaptációért felelős pedagógusok neve:

– Simon Albert
– Bodogán István
– Kapus Istvánné

Módszertani modul rövid ismertetése:

– A munkára nevelő -szemléletformáló- a mindennapi életre felkészítő iskolai programok megvalósítása során a tanulók sokrétű személyiségfejlesztése, valamint a felnőtt élet kihívásaira felkészítő viselkedés beépülés érdekében valósulnak meg. Modelljeink a praktikus ismeretek oktatásának kerettörténetéit is tartalmazzák, részét képezve egy komplex foglakoztatási rendszernek.

– A környezettudatos magatartási formák belsővé válásának kialakítása a mindennapi élet területein, ökoszemlélet kialakítása, mely a környezeti sajátosságokhoz kiemelten igazodik.

– Az egészséges életmód szemléletének kialakításával előrelépés az egészségnevelés területén, a testi, a lelki egészség fontosságának kiemelésével az iskolai egészségnevelési program beépülését  hatékonyan segítve.

– A tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, ismeretek bővítése, fejlesztése a technika tantárgy és határtudományainak területein, kiemelve a gyakorlati feladatok megoldása közben adódó sokrétű nevelési feladatokat.

– A tanulók kiemelt egyéni fejlesztése mellett az együttműködési és empátiás készségek javításával az eredményesség növelése.

– A modulok tartalma, cél és feladatrendszere a tanulók életkori sajátosságainak, készségeiknek és ismereteiknek a figyelembevételével, több éves gyakorlati munka és fejlesztési folyamat után alakult ki, vált adaptálhatóvá.

– A módszertani modell dokumentált, modulleírásaival és kerettörténeteivel az eddig végzett tevékenységek emlékeztetőivel és reflexióival segíti az érdeklődők mélyebb betekintését.

– Oktatáskutató-fejlesztő tevékenységünk során szert tettünk intézményi, intézményközi pedagógiai együttműködési gyakorlatra, folyamatosan fejlesztettük és fejlesztjük hálózatépítő munkánkat.

– Az intézmény tanulói összetételéből és a rendelkezésre álló környezeti feltételekből kiindulva bármely modul külön-külön is megvalósítható, adaptálható.

– A modulok kipróbálása során a résztvevő pedagógusok önfejlesztése, önértékelése fejlődött, a reflexiókkal egyrészt a munka további fejlesztését, másrészt az adaptálás megkönnyítését körvonalazták.

– A tanulók sokrétű személyiségfejlesztésével a pedagógiai hatékonyság nő, hiszen a foglalkozásokon a tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése újszerű feladathelyzetben valósul meg.

– A tevékenységek rendszerében az egyéni és csoportos teljesítmények ösztönzése, nemzeti és helyi hagyományok megismerése és ápolása kiemelt feladat.


Mentoráló intézmény következő hospitálási időpontjai:

– január 14. (szövés, kertészet)
– február 4. (főzés, fafaragás)
– március 4. (szövés, kertészet)

Hozzászólások lezárva.