Iskolánk

A Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola a település egyetlen alapfokú oktatási intézménye. A nevében és szerkezetében gyakran átalakított iskolában jelenleg egy telephelyen, a Fő u. 95. sz alatti egységben folyik az oktatás. A tanulók foglalkoztatása 19 tanteremben, 6 szaktanteremben történik, rendelkezésünkre áll még gyakorlókert és egy jól felszerelt technika műhely a fiúk és egy gyakorló konyha a főzni szerető tanulóink számára. Könyvtár és a tornaterem, valamint a jelen tanévben kialakított játszószoba is rendelkezésre áll, mely az egész napos benntartózkodást új tevékenységrendszerrel és felszereléssel igyekszik színesíteni. A KLIK Balmazújvárosi Tankerülete, mint fenntartó, illetve Tiszacsege Város Önkormányzata, mint működtető igyekszik az intézmény számára a működés meglévő feltételein túl az eddigi lemaradásokat fokozatosan pótolni. Az IKT használatához szükséges műszaki fejlesztések valósultak meg ebben a tanévben, jelenleg folyik egy új játszótér kialakítása, az ebédlő otthonosabbá tétele.

A 17 tanulócsoportban 430 tanuló nevelését – oktatását a 36 pedagógus, valamint a hit- és erkölcstan oktatását a hitoktatók látják el. A szakos ellátottság 100%-os. A pedagógiai munkát pedagógiai asszisztens és iskolatitkár segíti.

A kötelező és választható tanórai foglalkozásokon kívül a tanulók délutáni elfoglaltságát szakkörök, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, csoportközi tevékenységek, az évszakok változását követő projektek színesítik. Ezt egészítik ki a minden napos testnevelés foglalkozásai, az úszásoktatás, a néptánc oktatása, a Balmazújvárosi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tanszakai, a gyakorlati életre nevelés tartalomfejlesztési moduljai.

Az intézmény dolgozói arra törekszenek, hogy minden tanuló jól érezze magát, és sikeres legyen iskolánkban. Nevelőtestületünk tagjai változatos és korszerű módszerekkel, szeretetteljes légkörben foglalkoznak tanulóinkkal. Törekszünk arra, hogy munkánkat a hatékonyság, az eredményesség jellemezze. A tanulás tanításával, az egyéni különbségeket figyelembe vevő differenciált képességfejlesztéssel és segítségnyújtással egyéni fejlődési ütemet kívánunk biztosítani tanulóink számára.

Kutatásfejlesztési programban tanulóinkat a gyakorlati életre nevelés moduljaiban praktikus ismeretek elsajátítására ösztönözzük.

Fontos feladat az általános iskolai nevelésünkben-oktatásunkban, a környezettudatos nevelés, melynek középpontjában maga a természet és az azt megismerni igyekvő ember áll. Az ember környezetéhez hozzátartozik mind a természetes, mind az épített, mind a társadalmi környezet. Ezért a környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, melynek során az ember felismeri a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönös voltát, helyét és szerepét e környezeti rendszerben. Kialakítja az emberekben az új környezettel kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, melynek során a társadalom környezetéért felelős személyiségeivé válnak. Tevékenységrendszere hozzájárul a környezettel való összhang megtalálásához és tartós fenntartásához. Célunk, hogy a tanulók cselekvő közreműködőivé váljanak a tanulási folyamatnak. Örökös Ökoiskola és Madárbarát Iskola vagyunk.

Másik kiemelt terület az egésznevelés és egészségfejlesztés, a mindennapokat átszövő tudatosan tervezett szemléletformálás, a prevenció, a felvilágosítás, az elsősegélynyújtás.

Pályázati programok keretében biztosítunk tehetséggondozó, kulturális- és sportprogramokat.

Helyet adunk a Városi Sportegyesület birkózó szakosztályának, melyben iskolánk tanulói országos utánpótlás-program keretében edzenek és versenyeznek.

Kapcsolatrendszerünk által helyi civil szervezetek, alapítványok, és más partnerek segítik programjaink megvalósítását, tanulóink mindennapi életének tartalmasabbá tételét. Vállalt feladatainkat a tanulók széleskörű személyiségfejlődésének elérése érdekében tesszük.

Iskolavezetés

 

Bana Józsefné
intézményvezető

Elérhetősége: 06 52/588-055
e-mail: banane.manco@freemail.hu


Simon Albert
intézményvezető-helyettes

Elérhetősége: 06 52/588-055
e-mail: tavasz88@gmail.com


Sajgó Eszter
intézményvezető-helyettes

Elérhetősége: 06 52/588-055
e-mail: esztersajgo@gmail.com


Pedagógusok

A fogadóórákon, illetve: csegesuli@gmail.com


Ügyintézés

Titkárság:

Szeli Kálmánné – iskolatitkár
Hivatali ideje: hétfő-péntek 8.00-16.00
Elérhetősége: 06 52/588-055
e-mail: csegesuli@gmail.com

Hozzászólások lezárva.