EFOP-4.1.2-17-2017-00098

Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
A projekt bemutatása A projekt célja az állami fenntartású intézmények valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek kialakítása.

Kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve  az azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférés biztosítva legyen az intézményben. Kialakításra  kerülnek a jelen kor elvárásainak  megfelelő  korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, sportolási és a csoportbontások lehetőségét biztosító helyiségek. A tornaterem  használható közösségi, illetve rendezvényi célokra is, ezért többlet vizesblokk, porta is tervezett, valamint egy előcsarnok. Meglévő oktatási épület bővítése, felújítása: a bővítéssel érintett meglévő oktatási épület homlokzati hőszigetelést kap, illetve a homlokzati elavult nyílászárók kicserélésre kerülnek.

Beszerzésre kerülnek a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei,  a művészetoktatáshoz, a tehetséggondozáshoz szükséges speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását szolgáló eszközök.
Továbbá az eszközfejlesztés révén az  intézmény olyan oktatási módszereket fog  alkalmazni és beépíteni az intézmény pedagógiai programjába és helyi tantervébe, amelyek mind a hátrányos és /halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásánál, mind a tehetséggondozás során alkalmazhatóak, csökkentik a tanulói lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskolaelhagyást és támogatják  az oktatás színvonalának emelését, és az intézmény eredményességének növelését

A támogatás összege 735 979 797 Ft
A támogatás mértéke 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma 2021.11.29

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Hozzászólások lezárva.