Tehetségpont

Mi tesz bennünket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Iskolánk az Észak-alföldi régióban, a balmazújvárosi hátrányos helyzetű kistérségben található. Az iskolánk tanulóinak száma 430, ebből a hátrányos helyzetű tanulók száma 170, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma133. A célcsoport, vagyis a tehetségesnek vélt tanulók száma megközelíti a 20%-ot. A tarka képet mutató szociokulturális közegből érkező tehetséges tanulóinkkal való foglalkozás azonban, mindig kiemelt feladata volt tantestületünk pedagógusainak, a tanórákon differenciált tanulásszervezéssel, illetve a délutáni foglalkozásokon. Az országos tanulmányi versenyekre a továbbjutó tanulóinkat rendszeresen felkészítjük. Kiemelkedő eredményeket tudunk felmutatni a Kazinczy szép kiejtési versenyről, a Simonyi helyesíró versenyekről, a cigány vers és prózamondó versenyekről.
A sport területén országos utánpótlásbázist képeznek birkózóink és labdarugóink akik hazai és nemzetközi versenyeken, diákolimpián érnek el szép sikereket. A tanulóink közül minden évben bekerülnek az Arany János Tehetséggondozó Programba, s azt jó eredménnyel végzik el.
A természettudományi versenyekre is eljutnak tanulóink, onnan alkalmanként sikerül továbblépni. Az elmúlt tanévben azonban az alapműveleti matematika verseny országos döntőjéig jutott egyik nyolcadik osztályos tanulónk, aki ott az előkelő 3. helyezést érte el.
Igyekszünk az egész napos iskola keretei között változatos foglalkozásokat kínálni, ahol tanulóink érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelően választhatnak. Az intézmény saját rendezvényeivel, hagyományaival rendszeres résztvevője a város kulturális életének.
A pedagógusok átlagéletkora 48 év, ami több évtizedes szakmai gyakorlatot, módszertani sokszínűséget, a tanítás terén végzett kellő tapasztalatot jelent. A terület fontosságát felismerve a továbbképzési program keretében egyik kollégánk tehetségfejlesztő tanár szakon szerzett oklevelet, ami jelentős szakmai segítséget jelent a területtel foglalkozó tanítóknak, tanároknak.
A kollegák aktívan vesznek részt művészeti csoportokban, a Cantare énekegyüttesben, a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesületben. A kézművesség terén is rendelkezünk szakemberekkel, Bodogán István fafaragó népi iparművész, Kapus Istvánné népi játszóházi foglalkozásvezető, népi játék és kismesterség oktatók személyében. Az intézmény pedagógusai rendelkeznek a szükséges szakmai kompetenciákkal, amelyek megalapozzák a leendő „Tehetségpont” színvonalas működését.
Az iskola hiányossága, hogy egyetlen interaktív táblával felszerelt tanteremmel rendelkezik, de van egy korszerű kémia-fizika szaktanterme vegyifülkével. A technika és életvitel oktatásához kialakítottunk egy jól felszerelt műhelyt, berendezés alatt áll egy sokrétű tevékenységre alkalmas kézműves terem továbbá egy 1500 m2 területű gyakorlókert, ahol az elméleti tudást gyakorlati ismeretekkel egészítik ki tanulóink.
Intézményi hitvallásunk, hogy kötelességünk nevelő-oktató munkánkkal a gyermekekben rejlő tehetségeket kibontakoztatni.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

A tehetségpontunk célcsoportja elsősorban az általános iskolás korosztály. Iskolánk tanulói, akik között a környező településekről bejáró tanulókat is találunk. Az esélyegyenlőség jegyében az ő foglalkoztatásukat is meg kívánjuk oldani. A létrehozandó Tehetségpont helyi hatókörű, ezért elsősorban a település intézményeivel, a helyi civil szervezetekkel, kezdeményezésekkel kívánunk együttműködni. A település határain túlmutató eddig is jól működő kapcsolatainkat célkitűzéseink jegyében fejlesztjük. A létrehozandó “Tehetségpont”-tal generációk közötti hidat kívánunk teremteni a település csoportjai között. A Városi Óvodával és Bölcsődével több éves együttműködést tartunk fenn, mely elsősorban az iskolába érkező tanulók előzetes megismerésére, az iskolakezdés megkönnyítésére irányult. Szándékunkban áll, már ebben a korcsoportban bemutatni az iskola tehetségeinek munkáját az óvodai rendezvényeken, visszatérve az óvodába példaként állítani őket volt társaik elé, motiválva őket a későbbi kitartó munkára. Az általános iskolás korosztály tehetségeit nem csak az iskola pedagógusainak bevonásával kívánjuk kibontakoztatni, hanem ebbe a munkába be kívánjuk vonni a település művészeti és sport csoportjait, szervezeteit, egyesületeit. Elsősorban a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesülettel és a Városi Sportegyesület fennálló kapcsolatainkat kívánjuk szélesíteni. A település határain túllépve a Balmazújvárosi Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel kívánjuk partneri kapcsolatainkat továbbépíteni. Szeretnénk együttműködni és tanulni a környező települések Tehetségpontjaival, a területen szerzett tapasztalataikat megismerni. Személyes kapcsolatot tartunk fenn A Gönczy Tehetségpont munkatársaival, akik több alkalommal tájékoztatták már a pedagógusainkat a tehetségpontjuk működéséről, a lehetőségekről, eddigi tapasztalataikról. A kapcsolati hálókat is a környező iskolák, települések tehetségpontjaival kívánjuk kiépíteni, versenyek, projektek, szakmai délutánok keretein belül.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

A tehetségazonosítás után a tanulmányi munkában a különböző tantárgyak területén folytatjuk eddigi versenyfelkészítő tevékenységeinket, kiegészítve azokkal az elemekkel, amelyekre eddig nem voltak meg a kézművesség, a sport és kulturális területen.
CSEgeNIUS névvel matematika versenyt szervezünk az iskola valamennyi évfolyama számára. Több fordulóból álló idegen nyelvi vetélkedőt kívánunk szervezni a felső tagozatos tanulóinknak. Természettudományok terén a Fekete István hét programja tartalmazza a különböző szakterületek tehetségfejlesztő elemeit. (madárbarát iskola tevékenységének bemutatása: gólyaszámlálás, téli madáretetés, fajta meghatározás környezetvédelmi kutatómunka: víz- és talajszennyezettség vizsgálata, természetvédelem-hulladékgazdálkodás: papírgyűjtés, illegális hulladék lerakók felkutatása, közlekedéskultúra: családi KRESZ vetélkedő)
Tehetségnap. Ezen belül szakmai programok, bemutatók, ismeretterjesztő előadások különböző oktatási területeken, úgy mint néptánc – táncház, kézműves napok (karácsonyi vásár, húsvétváró), egészségnevelés-mozgás (családi ügyességi, sport vetélkedő). Volt tehetséges diákjaink meghívása és tovább fejlődésük bemutatása, ének-zene, tánc, tudományos területeken. Kiállítások a tematikus napok legsikeresebb alkotásaiból.
A tehetségek kiemelkedését és fejlődését jól szolgálja az egész napos oktatás keretében szervezett, több mint 60 délutáni foglalkozás.

Anyagi fenntarthatóság

Az intézmény külső, belső felszereltsége megfelel a tehetségprogram elvárásainak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre áll. (önálló helyiségek, telefon, fax, számítógép, nyomtató, könyvtár, IKT terem). Az alapító tagok, a Csegei Csengőszó Alapítvány és a Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány és a helyi önkormányzat anyagi támogatása. Ezen kívül pályázati lehetőségek figyelése, pályázatírás, jótékonysági rendezvények szervezése. A településen élő magánszemélyek és civil közössége hozzájárulása.

Hozzászólások lezárva.